Start Wewnątrzszkolne ocenianie Chemia
Chemia

Przedmiotowe zasady oceniania z chemii

dla klas 8 na rok szkolny 2023/2024

 

Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania:

 • Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 14 lutego 2017r.

Nauczanie chemii w Szkole Podstawowej w Biesowicach odbywa się według:

 • Programu nauczania MEN nr 834/2/2018

Wykorzystywane będą następujące materiały:

 • Podręcznik dla klasy 8 „Świat chemii” aut.A. Warchoł, A. Danel, D. Lewandowska, M. Karelus, W. Tejchman
 • Zeszyt ćwiczeń „Świat Chemii” aut. D. Lewandowska, A. Warchoł, wyd. WSiP
 • Zbiór zadań aut. W. Tejchman, L. Wasyłyszyn, A. Warchoł, D. Lewandowska, wyd.WSiP

Program będzie realizowany w ciągu 2 lat w następującym wymiarze:

 • Klasa 8 – 2 godziny tygodniowo

Nowa podstawowa programowa kształcenia ogólnego zakłada następujące cele kształcenia (wymagania ogólne) w szkole podstawowej:

Stymulowanie ogólnego rozwoju intelektualnego ucznia oraz kształtowanie umiejętności:

 • posługiwania się prostym szkłem, sprzętem laboratoryjnym oraz podstawowymi odczynnikami chemicznymi;
 • projektowania i bezpiecznego wykonywania prostych eksperymentów chemicznych; formułowania obserwacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych doświadczeń; planowania pracy oraz samooceny;
 • odczytywania, gromadzenia, analizowania i segregowania informacji zawartych w różnorodnych źródłach wiedzy (podręczniku, układzie okresowym pierwiastków, w literaturze popularnonaukowej, Internecie, środkach masowego przekazu, słownikach, encyklopediach, tablicach chemicznych);
 • posługiwania się technologią informacyjną, pozyskiwania, weryfikowania i tworzenia informacji; dostrzegania wszechobecności chemii w życiu człowieka;
 • łączenia wiadomości uzyskanych na lekcjach chemii z treściami zdobytymi na lekcjach przyrody i pozostałych przedmiotów przyrodniczych.

Celem oceniania jest zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia, określenie jego mocnych stron oraz wskazanie jego ewentualnych braków w dotychczasowej nauce.

Ocenie podlegają:

 • sprawdziany (testy);
 • kartkówki;
 • odpowiedzi ustne;
 • prace domowe;
 • aktywność, zaangażowanie, udział w konkursach;
 • prace długoterminowe (np. realizacja projektów edukacyjnych).

Zasady wystawiania ocen ze sprawdzianów pisemnych i testów (przelicznik procentowy):

 • ocena niedostateczna – 0% - 30%;
 • ocena dopuszczająca - >30% - 50%;
 • ocena dostateczna - >50% - 74%;
 • ocena dobra - >74% - 90%;
 • ocena bardzo dobra - >90% - 100%.

Dopuszcza się wystawienia ocen cząstkowych z plusami i minusami (nie dotyczy to oceny niedostatecznej i celującej)

Dla ocen cząstkowych ustala się następujące wagi:

udział w konkursach - waga 5

sprawdziany – waga 4

kartkówki, odpowiedzi ustne – waga 3

aktywność, zaangażowanie- waga 2

prace długoterminowe(projekty)- waga 2

prace domowe, dodatkowe oceny – waga 1

Organizacja pracy na lekcji:

 • Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy. Jest on sprawdzany pod względem staranności, systematyczności i poprawności rzeczowej.
 • Uczeń ma możliwość zgłoszenia trzech nieprzygotowań w ciągu półrocza. Jest to odnotowane w zeszycie nauczyciela. Nieprzygotowanie powinno być zgłaszane na początku lekcji i może obejmować: brak pracy domowej, brak gotowości do odpowiedzi. Nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek. Po wykorzystaniu limitu uczeń otrzymuje za każde kolejne nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.
 • Uczeń, który przez cały semestr nie wykorzystał żadnego nieprzygotowania, otrzymuje cząstkową ocenę b. dobrą.
 • Nauczyciel ma prawo sprawdzać bieżącą wiedzę uczniów za pomocą zapowiedzianych lub niezapowiedzianych kartkówek obejmujących materiał nie więcej niż z 4 jednostek lekcyjnych. Kartkówek nie można poprawiać.
 • Sprawdziany pisemne zapowiadane są z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 • Uczeń nieobecny na pisemnym sprawdzianie, ma obowiązek napisać taką pracę na następnej, najbliższej lekcji. W przypadku dłuższej nieobecności, spowodowanej np. chorobą, uczeń może uzgodnić z nauczycielem inną formę i termin zaliczenia materiału objętego sprawdzianem.
 • Uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od momentu jej otrzymania.
 • Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu ma obowiązek napisania poprawy, we wcześniej uzgodnionym z nauczycielem terminie.
 • Prace pisemne sprawdzone oddaje nauczyciel w terminie nieprzekraczającym czterech tygodni od daty ich napisania.
 • Uczeń ma prawo do próby poprawienia uzgodnionych z nauczycielem partii materiału, gdy ocena semestralna lub końcowo-roczna jest na pograniczu dwóch ocen.
 • Ocena semestralna i końcowo-roczna nie jest oceną arytmetyczną uzyskanych ocen lecz średnią wagową. Większą wagę maja oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są kartkówki i odpowiedzi ustne, pozostałe oceny są wspomagające.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

 • stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych);
 • formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk;
 • proponuje nietypowe, innowacyjne rozwiązania;
 • osiąga sukcesy w konkursach chemicznych na szczeblu szkolnym i wyższych.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który:

 • opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej;
 • stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach;
 • wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy, np. układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic chemicznych, encyklopedii, Internetu;
 • projektuje i bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne;
 • biegle zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o dużym stopniu trudności.

Ocenę dobra otrzymuje uczeń który:

 • opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie;
 • poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i problemów;
 • korzysta z układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic chemicznych i innych źródeł wiedzy chemicznej;
 • bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne;
 • zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych;
 • samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który:

 • opanował w zakresie podstawowym wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia;
 • poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania typowych zadań i problemów, korzystając w razie potrzeby z pomocy nauczyciela;
 • z pomocą nauczyciela korzysta ze źródeł wiedzy, tj. układ okresowy pierwiastków chemicznych, wykresy, tablice chemiczne;
 • bezpiecznie wykonuje proste doświadczenia chemiczne;
 • zapisuje i uzgadnia równania prostych reakcji chemicznych oraz rozwiązuje zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:

 • ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w programie, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia;
 • z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;
 • z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje proste doświadczenia chemiczne;
 • zapisuje proste wzory i równania reakcji chemicznych;

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który:

 • nie panował wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia;
 • nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych o niewielkim stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela;
 • nie zna podstawowych praw i wzorów chemicznych.

Sposoby informowania o osiągnięciach uczniów z chemii:

 • Ocena ustalona wg wymagań programowych z chemii spełnia funkcje:
 • Informacyjną – uczeń wie, czego nie opanował, zaś nauczyciel wie, co sprawia uczniowi trudności, informuje rodziców o osiągnięciach ucznia;
 • wychowawczą – ocena jest adekwatna do stanu wiedzy ucznia i umożliwia mu samoocenę, może pomóc w ocenianiu dziecka przez rodziców.
 • Ocena jest jawna oraz motywowana w przypadkach uzasadnionych i zawsze na prośbę zainteresowanych.
 • W dzienniku każda ocena jest opisywana, zaznaczając jakiej partii materiału lub jakiego zagadnienia ona dotyczy. Wychowawca korzystając z dziennika może udzielić stosownej informacji rodzicom.
 • Na wywiadówkach i konsultacjach rodzice lub opiekunowie są informowani o wynikach w nauce. W uzasadnionych przypadkach braki i sposoby ich uzupełniania są omawiane indywidualnie z rodzicami.
 • Na miesiąc przed klasyfikacją semestralną i roczną uczeń jest informowany o ewentualnej ocenie niedostatecznej oraz o przewidywanej ocenie z przedmiotu. Ocena ta może ulec zmianie w toku dalszej nauki.

Zakończenie

Przedstawione Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii są spójne z Zasadami wewnątrzszkolnego oceniania. Jeżeli w którymś założeniu taki by się nie okazał, ważniejsze są zasady wewnątrzszkolnego oceniania.

Na pierwszej lekcji w roku szkolnym uczniowie zapoznawani są z PZO.

Sprawdziany i inne prace pisemne przechowywane są w szkole do końca bieżącego roku szkolnego.

Rodzice informowani są o sposobie oceniania z przedmiotu oraz o ocenach cząstkowych i semestralnych na zebraniach rodzicielskich lub w czasie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem. Na życzenie rodziców, podczas takich spotkań, są udostępniane do wglądu pisemne sprawdziany.

 

Sporządziła:

Sporządziła: Agnieszka Śniegulska

 


POLUB NAS :-)Zapraszamy do używania e-podręczników

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 

Dzisiaj jest: Piątek
19 Lipca 2024
Imieniny obchodzą
Alfred, Arseniusz, Lutobor, Rufin,
Wincenty, Wodzisław

Do końca roku zostało 166 dni.
Zodiak: Rak