Start Wewnątrzszkolne ocenianie Historia 2023_2024
Historia 2023_2024

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIESOWICACH

 

Kontrakt między nauczycielem i uczniem

 

 • Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
 • Prace klasowe, prace domowe i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
 • Prace klasowe są zapowiedziane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podaniem zakresu sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
 • Kartkówki nie muszą być zapowiedziane i nie mogą być poprawiane.
 • Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż miesiąc od czasu pisania danej pracy klasowej przez resztę zespołu klasowego. Każda nieobecność w umówionym terminie będzie odnotowywana w dzienniku lekcyjnym w postaci uwagi.
 • Ocenę z pracy klasowej można poprawić. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń jest zobowiązany powiadomić nauczyciela o chęci  Dana praca klasowa może być poprawiana tylko raz.
 • Uczeń ma prawo do trzykrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji w ciągu semestru. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiany jest: brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi. Nieprzygotowanie nie obowiązuje przed pracą klasową.
 • Ocena niedostateczna z pracy domowej może być przez ucznia poprawiona w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Uczeń po otrzymaniu takiej oceny, zgłasza natychmiast chęć poprawy.
 • Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie się do zajęć ocenę niedostateczną.
 • Aktywność na lekcji nagradzana jest plusami. Za zgromadzenie 4 plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiane jest: częste zgłaszanie się na zajęciach i udzielanie poprawnych odpowiedzi, aktywna praca w grupach.

               Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą:

 • prac klasowych
 • kartkówek
 • odpowiedzi ustnych
 • prac domowych
 • Ćwiczeń
 • innych form aktywności np. udział w konkursach historycznych, wykonywanie pomocy dydaktycznych, aktywny udział w pracach koła historycznego
 • obserwacji ucznia:
 • przygotowanie do lekcji
 • aktywność na lekcji
 • praca w grupie
 • praca samodzielna

       

Zasady udostępniania do wglądu prac pisemnych:

 • Po sprawdzeniu i ocenieniu prace pisemne są udostępniane uniom na lekcji. Omówione i wyjaśnione są wszelkie wątpliwości. Prace klasowe, sprawdziany i kartkówki pozostają w szkole. Prace pisemne mogą być udostępnione rodzicom do wglądu w czasie konsultacji lub w innym indywidualnie uzgodnionym terminie. Jeżeli nauczyciel wyda uczniom prace do wglądu dla rodziców, zobowiązani są dostarczyć prace na następną lekcję z podpisem opiekuna.
 • Prace pisemne są przechowywane w szkole do końca bieżącego roku szkolnego.

Dostosowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z historii do możliwości uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi:

 

 • Uczniowie posiadający opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający

orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani

z uwzględnieniem zaleceń poradni.

 1. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinie Poradni

Psychologiczno- Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

 1. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane

zostaną zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa,

motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów.

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywalna rocznej (okresowej) oceny klasyfikacyjnej:

 

Uczniowi przysługuje prawo do poprawienia oceny rocznej (okresowej) o jeden stopień wyżej, jeżeli:

-przystąpił w ciągu roku szkolnego do wszystkich prac klasowych i sprawdzianów

-w wyznaczonym przez nauczyciela terminie poprawił oceny z prac klasowych na wyższe

-systematycznie odrabiał prace domowe

-systematycznie i starannie prowadził zeszyt przedmiotowy

-nie opuścił bez usprawiedliwienia żadnych zajęć.

 

Informacja zwrotna:

Nauczyciel -uczeń:

 • informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania,
 • pomaga w samodzielnym planowaniu rozwoju,
 • motywuje do dalszej pracy,

Nauczyciel - rodzice:

 • informuje o wymaganiach i kryteriach oceniania,
 • informuje o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce,
 • dostarcza informacji o trudnościach ucznia w nauce,
 • dostarcza informacji o uzdolnieniach ucznia,
 • daje wskazówki do pracy z uczniem

Nauczyciel - wychowawca klasy - dyrektor:

 • nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach ucznia,
 • nauczyciel lub wychowawca informuje dyrekcję o sytuacjach wymagających jego zdaniem interwencji.

 

 Wymagania na poszczególne oceny zostały zawarte w następujących załącznikach:

-załącznik nr 1- klasa 4

-załącznik nr 2 - klasa 5

-załącznik nr 3- klasa 6

-załączniki nr 4- klasa 8

 

                                                                                               mgr Kamilla Mazurek

 


POLUB NAS :-)Zapraszamy do używania e-podręczników

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Dzisiaj jest: Piątek
19 Lipca 2024
Imieniny obchodzą
Alfred, Arseniusz, Lutobor, Rufin,
Wincenty, Wodzisław

Do końca roku zostało 166 dni.
Zodiak: Rak