Start Wewnątrzszkolne ocenianie Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie

PRZEDMIOTOWE ZASADY  OCENIANIA  Z  WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

W  SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIESOWICACH

Zadania i cele edukacyjne

Uczeń kończący szkołę podstawową powinien mieć ogólną wiedzę i wysoki poziom umiejętności indywidualnych związanych z zagadnieniami społecznymi, aby rozumieć najważniejsze zasady obowiązujące w przestrzeni publicznej i uczestniczyć w życiu obywatelskim. Podstawa programowa formułuje dość szczegółowe cele stawiane przed szkołą w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie dla II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej. Odnoszą się one do następujących obszarów:

 • wiedza i rozumienie;
 • wykorzystanie i tworzenie informacji;
 • rozumienie siebie oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów;

komunikowanie i współdziałanie.

Podstawowe cele  edukacji w zakresie wiedzy o społeczeństwie:

 • rozwijanie wiedzy i umiejętności pozwalających na zrozumienie mechanizmów życia społecznego i publicznego i aktywne w nim uczestniczenie;
 • doskonalenie umiejętności związanych z definiowaniem i rozwiązywaniem prostych problemów społecznych i interpersonalnych;
 • kształtowanie poszanowania wartości (demokracji, patriotyzmu, tolerancji, altruizmu) niezbędnych do określenia własnego miejsca w świecie;
 • kształtowanie szacunku dla instytucji państwa prawa oraz rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za nie;
 • przygotowanie do świadomego uczestnictwa w gospodarce wolnorynkowej, przede wszystkim do planowania własnej kariery zawodowej i gospodarowania posiadanymi środkami;
 • rozwijanie wiedzy i umiejętności pozwalających na zrozumienie najważniejszych procesów społecznych, politycznych i gospodarczych zachodzących we współczesnym świecie;
 • doskonalenie umiejętności pozwalających na samodzielną pracę z wykorzystaniem różnych źródeł i nośników informacji;
 • kształtowanie postaw przedsiębiorczych i obywatelskich sprzyjających podejmowaniu działań na rzecz innych oraz dobra wspólnego.

Szczegółowe cele kształcenia i wychowania

Cele kształcenia – wymagania ogólne zapisane w podstawie programowej

Szczegółowe cele edukacyjne

Szczegółowe cele wychowawcze

I. Wiedza i rozumienie. Uczeń:

1) wyjaśnia podstawowe prawidłowości życia społecznego, w tym funkcjonowania grup społecznych oraz społeczności lokalnej i regionalnej oraz wspólnoty etnicznej i państwowej;

2) uzasadnia znaczenie procedur demokratycznych i stosuje je w życiu szkoły oraz grup, w których uczestniczy;

3) wyjaśnia znaczenie aktywności obywatelskiej;

4) przedstawia zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej i podstawowe organy władz publicznych;

5) ma podstawową wiedzę na temat praw człowieka, środków masowego przekazu oraz wybranych spraw międzynarodowych;

6) wykorzystuje swą wiedzę do interpretacji wydarzeń życia społecznego, w tym publicznego.

 Zapoznanie z najważniejszymi zasadami funkcjonowania grup społecznych, środowisk lokalnych i regionalnych, a także etnicznych i państwowych.

 Przybliżenie procedur demokratycznych i zasad ich stosowania na poziomie szkoły, środowiska lokalnego i państwowego.

 Wskazanie na rolę symboliki narodowej i jej wartość dla całego narodu.

 Prezentacja mniejszości narodowych i etnicznych żyjących w Polsce.

 Zapoznanie z możliwościami aktywnego uczestnictwa (np. poprzez samorząd) w życiu szkoły.

 Zapoznanie z najważniejszymi zasadami demokracji i cechami państwa demokratycznego.

 Prezentacja podstawowych zasad ustroju Rzeczypospolitej Polskiej i zadań władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej.

 Uświadomienie znaczenia zasad praworządności w działaniach publicznych.

 Zapoznanie z prawami człowieka zapisanymi w Konstytucji RP oraz z prawami dziecka.

 Zapoznanie z rodzajami środków służących do tworzenia i przekazywania informacji.

 Prezentacja organizacji międzynarodowych, do których należy Polska.

 Prezentacja najważniejszych problemów współczesnego świata.

 Uświadomienie znaczenia działań publicznych związanych np. z obroną praw człowieka lub zagadnieniami ekologicznymi.

 Kształtowanie postaw tolerancji wobec różnorodnych opinii i postaw.

 Kształtowanie postaw prospołecznych na stawionych na innych.

 Promowanie aktywności społecznej.

 Kształtowanie postaw otwartości wobec różnych poglądów politycznych.

 Rozwijanie zainteresowania zagadnieniami politycznymi jako wartości potrzebnej do zrozumienia współczesnego świata.

 Wdrażanie do stosowania procedur demokratycznych w życiu klasowym i szkolnym.

 Budowanie szacunku dla innych narodów i społeczności.

 Kształtowanie poszanowania odrębności kulturowej mniejszości zamieszkujących w Polsce.

 Kształtowanie świadomości obowiązków wobec własnej ojczyzny oraz rozwijanie postawy patriotycznej, w tym szacunku dla ojczyzny i symboli narodowych.

 Kształtowanie dumy z dziedzictwa kulturowego i osiągnięć narodu polskiego.

II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń:

1) znajduje informacje na temat życia społecznego, w tym publicznego;

2) wykorzystuje informacje do tworzenia własnej wypowiedzi na temat wydarzeń z życia społecznego, w tym publicznego.

 Doskonalenie umiejętności odróżniania opinii od faktów.

 Doskonalenie umiejętności odczytywania i interpretowania różnych informacji.

 Doskonalenie umiejętności przetwarzania informacji i ich prezentowania.

 Zapoznanie z funkcjami, jakie pełnią media we współczesnym świecie.

 Wskazywanie, jak media i reklama mogą kształtować opinię publiczną.

 Uświadamianie zagrożeń, które mogą wynikać z nieodpowiedniego korzystania z różnorodnych środków przekazu i tworzenia informacji.

 Kształtowanie postaw krytycyzmu.

 Kształtowanie postaw tolerancji wobec różnorodnych opinii i postaw.

III. Rozumienie siebie oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:

1) rozpoznaje własne potrzeby i potrzeby innych;

2) planuje dalszą edukację, uwzględniając swe umiejętności i zainteresowania;

3) wyjaśnia związek między godnością a prawami, które mu przysługują;

4) przedstawia własne prawa i obowiązki;

5) powiększa treść własnej tożsamości lokalnej, regionalnej, etnicznej i obywatelskiej;

6) rozpoznaje przypadki łamania praw w swoim otoczeniu;

7) argumentuje zasadność postaw obywatelskich – m.in. odpowiedzialności, troski o dobro wspólne i tolerancji;

8) rozpoznaje problemy najbliższego otoczenia i szuka ich rozwiązań.

 Doskonalenie umiejętności związanych z rozpoznawaniem potrzeb własnych i otoczenia społecznego.

 Zapoznanie z możliwościami dalszej edukacji z uwzględnieniem rozwijania własnych zainteresowań.

 Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych słabych i mocnych stron.

 Budowanie poczucia godności opartej na wiedzy o prawach dziecka, człowieka i ucznia.

 Zapoznanie z zasadami organizacji życia szkolnego, a także prawami i obowiązkami ucznia.

 Rozwijanie zainteresowania sprawami lokalnymi, regionalnymi i narodowymi.

 Uświadomienie znaczenia zasad praworządności w życiu publicznym.

 Uświadomienie, w jaki sposób należy reagować na przypadki łamania praw.

 Wyjaśnienie zasad społeczeństwa obywatelskiego.

 Wskazywanie przyczyn powstawania konfliktów i ich roli w życiu społecznym.

 Zapoznanie z różnymi sposobami rozwiązywania konfliktów.

 Kształtowanie umiejętności pozytywnego rozwiązywania konfliktów.

 Doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacji konfliktu.

 Kształtowanie umiejętności interpersonalnych.

 Kształtowanie postaw prospołecznych, nastawionych na innych.

 Promowanie aktywności społecznej.

 Wspieranie rozwoju zainteresowań uczniów.

 Rozwijanie w społeczności szkolnej relacji opartych na poszanowaniu godności.

 Rozwijanie postaw szacunku wobec dobra wspólnego.

 Rozwijanie postaw etycznych w codziennym życiu.

 Kształtowanie szacunku dla tożsamości lokalnych, narodowych i obywatelskich.

 Budowanie postawy tolerancji wobec osób o różnych tożsamościach.

 Budowanie postawy wrażliwości na naruszanie praw innych.

 Kształtowanie szacunku dla zasad praworządności.

 Kształtowanie cnót obywatelskich.

 Doskonalenie umiejętności rozwiązywania prostych konfliktów interpersonalnych.

 Kształtowanie postaw sprzyjających rozwiązywaniu konfliktów w wyniku negocjacji.

IV. Komunikowanie i współdziałanie. Uczeń:

1) komunikuje się w sprawach życia społecznego, w tym publicznego, oraz dyskutuje i przedstawia własne argumenty w wybranych sprawach tego typu;

2) rozpoznaje przypadki wymagające postaw asertywnych;

3) współpracuje z innymi – dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich;

4) wykazuje konieczność współdziałania w życiu społecznym i wyjaśnia istotę samorządności;

5) korzysta z prostych procedur oraz z możliwości, jakie stwarzają obywatelom instytucje życia publicznego – wskazuje, gdzie załatwić proste sprawy urzędowe.

 Wskazywanie na społeczną naturę człowieka i jego zachowania z tego wynikające.

 Zapoznanie z sytuacjami wymagającymi zachowań asertywnych.

 Wskazywanie na wartości związane ze współpracą w ramach różnych grup i zbiorowości społecznych.

 Przedstawienie zależności pomiędzy współdziałaniem społecznym a działalnością samorządową.

 Zapoznanie z procedurami związanymi z załatwianiem rożnych prostych spraw urzędowych.

 Doskonalenie umiejętności wypełniania druków urzędowych.

 Kształtowanie postaw tolerancji wobec poglądów niezgodnych z własnymi.

 Kształtowanie umiejętności dokonywania wyborów i ponoszenia ich konsekwencji.

 Promowanie postaw współpracy zamiast rywalizacji.

 Wspieranie aktywności w działaniach samorządu klasowego i szkolnego.

 Kształtowanie samodzielności.

 

 

OPIS UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ KOŃCZĄCEGO EDUKACJĘ Z ZAKRESU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

 

Uczeń kończący edukację z przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej powinien:

 • analizować przyczyny powstawania prostych konfliktów interpersonalnych i podejmować próby ich rozwiązania;
 • wymieniać zasady współdziałania w sprawach publicznych;
 • podejmować próby działań społecznych na forum społeczności szkolnej;
 • charakteryzować najważniejsze zasady działania społeczeństwa obywatelskiego i instytucji samorządowych;
 • podejmować próby załatwiania prostych spraw urzędowych;
 • opisywać najważniejsze zasady demokratyczne i posługiwać się nimi;
 • orientować się w najważniejszych zagadnieniach sceny politycznej;
 • prezentować postawę tolerancji w stosunku do innych narodów i mniejszości narodowych;
 • wymieniać najważniejsze zasady związane z wyborami;
 • rozpoznawać zachowania nieetyczne w życiu społecznym i politycznym i wyrażać o nich własne opinie;
 • odczytywać informacje z różnych źródeł, wykorzystywać je do prezentacji własnych poglądów;
 • posługiwać się swobodnie różnymi mediami, mając świadomość związanych z nimi zagrożeń i możliwości manipulacji;
 • znać podstawowe zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej i zadania władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej;
 • prezentować postawę patriotyzmu w odniesieniu do ojczyzny i społeczeństwa;
 • wymieniać i stosować prawa i obowiązki zapisane w konstytucji;
 • znać oczekiwania współczesnego rynku pracy;
 • propagować zasady etyczne w gospodarce i pracy zawodowej.

  KRYTERIA  OCENIANIA

Ocena  niedostateczna – uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności. Braki są tak duże, że nie może kontynuować nauki w klasie programowo wyższej. Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających podstawowych umiejętności. Na lekcji jest biernym słuchaczem. Nie pracuje, nie stara się. Nie zapisuje na bieżąco notatek. Zeszyt nie jest prowadzony zgodnie z wytycznymi nauczyciela prowadzącego. Uczeń nie odrabia prac domowych. Z prac klasowych otrzymuje oceny niedostateczne i nie jest zainteresowany ich poprawą. Nie zna podstawowych pojęć                             i zagadnień omawianych na zajęciach.

Ocena  dopuszczająca:

      - uczeń  dysponuje  niepełną  wiedzą, konieczną  z  punktu  widzenia  wymagań      programowych

 • polecenia wykonuje chętnie, na  miarę  swoich  możliwości
 • popełnia liczne  błędy  w  zakresie  wiedzy  merytorycznej  i  sposobu  jej  prezentowania
 • przy pomocy  nauczyciela  odpowiada  na  podstawowe  pytania  o  niewielkim  stopniu  trudności
 • niski poziom  wiedzy  nie  przekreśla  możliwości  dalszej  nauki
 • rokuje nadzieje  na  uzupełnienie  wiedzy  programowej
 • prowadzi zeszyt  przedmiotowy
 • wykonuje podstawowe  polecenia  z  zakresu  pracy  domowej

Ocena  dostateczna: 

 • uczeń zna  podstawy  programowe
 • zna najważniejsze fakty , potrafi  je  umieścić  w czasie  i  przestrzeni
 • potrafi korzystać  z  podstawowych  źródeł  informacji  i  wykonać  typowe  zadania
 • formułuje proste  wnioski
 • popełnia nieliczne  błędy  merytoryczne  i  językowe
 • posiada skromny  zasób  słownictwa
 • systematyczne prowadzi  zeszyt  przedmiotowy
 • wykonuje podstawowe  polecenia  z  zakresu  pracy  domowej

Ocena  dobra:

 • zasób wiedzy  ucznia  mieści  się  w ramach  obowiązującego  programu
 • odpowiedzi są  samodzielne zawierają  wymagane  treści, poprawne  pod  względem  językowym
 • zdarzają się  czasem  drugorzędne  błędy
 • samodzielnie rozwiązuje  problemy
 • potrafi interpretować  fakty  i  wyjaśnić  ich  przyczyny  i  skutki
 • systematycznie i  starannie  prowadzi  zeszyt  przedmiotowy
 • starannie przygotowuje  pracę  domową
 • przygotowuje wiadomości , dotyczące  aktualnych  wydarzeń  w  kraju  i zagranicą

Ocena  bardzo  dobra:

 • uczeń posiada  zasób  wiedzy  mieszczący  się  w  ramach  obowiązującego  programu
 • udziela odpowiedzi  wyczerpujących  pod względem  faktograficznym
 • swobodnie operuje  faktami  i  dostrzega  związki 
 • formułuje opinie
 • aktywnie uczestniczy  w lekcji
 • samodzielnie rozwiązuje  problemy  nietypowe
 • dociera samodzielnie  do  źródeł  informacji
 • dotrzymuje terminów
 • starannie przygotowuje  prace  domowe
 • systematycznie i  starannie  prowadzi  zeszyt  przedmiotowy
 • interesuje się  aktualnymi  wydarzeniami politycznymi, społecznymi , kulturalnymi

Ocena  celująca:

 • uczeń wykazuje  szczególne  zainteresowania  przedmiotem
 • wykracza poza  obowiązujący  program
 • biegle operuje  zdobytą  wiedzą , samodzielnie  rozwiązuje  problemy
 • samodzielnie ocenia  fakty  i  wydarzenia
 • korzysta z  różnorodnych  źródeł  informacji, do  których  potrafi  samodzielnie  dotrzeć
 • umie bronić  własnego  stanowiska , dobrać  argumenty
 • osiąga sukcesy  w  konkursach  przedmiotowych
 • umie opracować  projekt  imprezy , akcji
 • uczestniczy w  akcjach  na  rzecz  środowiska

PRACE PISEMNE

 

 • Uczeń i  jego  rodzic  w  każdej  chwili  mają  prawo  wglądu  do  ocen  i  prawo  do  informacji  na ich  temat .
 • Prace klasowe, sprawdziany i  kartkówki  przechowuje  nauczyciel  przez  okres  danego  roku 
 • Jeżeli nauczyciel wyda prace pisemne uczniom do wglądu rodziców to zobowiązani są oni dostarczyć prace w wyznaczonym terminie i w nienaruszonym stanie.

  SZCZEGÓŁOWE  ZASADY  OKRESOWEGO  PODSUMOWANIA  OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

 • Wszyscy uczniowie  są zobowiązani do zaliczenia  sprawdzianów i prac klasowych.
 • Uczniowie nieobecni  na  sprawdzianach  lub  pracach klasowych,  w  wyznaczonych  przez  nauczyciela  terminach  muszą  zaliczyć  dany  materiał.
 • Uczeń ma  prawo  poprawienia  oceny  z  pracy klasowej lub  sprawdzianu  w  terminie  wyznaczonym  przez nauczyciela  i  uzgodnionym  z  Maksymalny czas to dwa tygodnie. Wyjątek stanowi choroba ucznia lub nauczyciela.
 • Na każdej  lekcji  nauczyciel  ma  prawo  sprawdzenia   i  ocenienia  pracy 
 • Uczeń ma  prawo  poprawienia  oceny  niedostatecznej  z  pracy  domowej  w  terminie  i  na  zasadach  ustalonych  przez 
 • Nauczyciel ma  prawo  sprawdzenia  i  ocenienia  zeszytu 
 • Jeżeli uczeń  ściągał  na  pracy klasowej lub sprawdzianie, otrzymuje ocenę niedostateczną  bez  możliwości  jej  poprawienia .
 • Na lekcji  uczeń  może  być  oceniony  za  pracę  na  lekcji : za  odpowiedź, aktywność, wykonywane   ćwiczenia  lub  jej 
 • Uczniowie, którzy mają  szczegółowe  zalecenia  z  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  oceniani  są  zgodnie  z  zaleceniami  zawartymi  w  opinii . 
 • Uczniowie maja prawo zgłosić trzy nieprzygotowania w ciągu semestru. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiany jest: brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi.
 • Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie się do zajęć ocenę niedostateczną.
 • Aktywność na lekcji nagradzana jest plusami. Za zgromadzenie 4 plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiane jest: częste zgłaszanie się na zajęciach i udzielanie poprawnych odpowiedzi, aktywna praca w grupach.

ZASADY POPRAWIENIA I SYTUACJE, W KTÓRYCH MOŻE BYĆ OBNIŻONA OCENA PROPONOWANA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

 

 • Ocenę proponowaną można poprawić pisząc test sprawdzający wiadomości i umiejętności z całego semestru
 • Ocena proponowana może ulec obniżeniu jeśli uczeń w czasie miesiąca do rady klasyfikacyjnej otrzyma ze sprawdzianu, pracy klasowej lub kartkówki ocenę niższą od przewidywanej i nie poprawi jej w wyznaczonym terminie lub nie zaliczy zaplanowanego sprawdzianu, pracy klasowej lub kartkówki.

                                                                                                            mgr Kamilla Mazurek

 


POLUB NAS :-)Zapraszamy do używania e-podręczników

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

Dzisiaj jest: Piątek
19 Lipca 2024
Imieniny obchodzą
Alfred, Arseniusz, Lutobor, Rufin,
Wincenty, Wodzisław

Do końca roku zostało 166 dni.
Zodiak: Rak