Start Wewnątrzszkolne ocenianie Regulamin nauczania zdalnego
Regulamin nauczania zdalnego

REGULAMIN NAUCZANIA ZDALNEGO

Na podstawie rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.) oraz w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493).

 


§ 1
1. Nauczyciele realizują podstawę programową poprzez naukę na odległość zgodnie z przyjętym rozkładem materiału nauczania w danym roku szkolnym. Rozkład może być w wersji elektronicznej zamieszczony w dzienniku elektronicznym VULCAN lub w wersji papierowej.
§2
1. Nauczyciele realizują naukę na odległość przeprowadzając zajęcia dla uczniów zgodnie z ich tygodniowym planem lekcji (chyba, że inne okoliczności wymuszą zmianę ilości godzin nauczania).
2. Podstawową formą kontaktu z uczniami i rodzicami jest Dziennik Elektroniczny Vulcan z jego modułami komunikacyjnym. Dodatkowo platforma edukacyjna Teams oraz szkolna poczta elektroniczna.
§3
1. Prowadzenie nauki na odległość jest realizowane na podstawie obowiązujących podręczników, zbiorów zadań, kart pracy ucznia oraz innych materiałów udostępnionych bądź wskazanych przez nauczyciela, przy wykorzystaniu wskazanych przez nauczyciela narzędzi, np. dziennik elektroniczny, platforma Office365, e-mail, platformy rekomendowane przez MEN w tym Zintegrowana Platforma Edukacyjna (epodreczniki.pl), itp.
2. Metody oraz formy pracy należy dostosować do przeznaczonego dla uczniów materiału do nauki oraz do możliwości sprzętowych i dostępu uczniów do Internetu.
§4
1. Realizację podstawy programowej należy odnotować zgodnie z tygodniowym planem lekcji w interfejsie lekcyjnym w dzienniku elektronicznym VULCAN.
2. Potwierdzeniem obecności uczniów na zajęciach jest kontakt on-line z dzieckiem.
3. Obecność ucznia na zajęciach sprawdzamy na bieżąco. W zależności od warunków technicznych od ucznia oczekuje się informacji zwrotnej w postaci:
a) odpowiedź audio
b) włączenie kamery
c) obecność potwierdzona pisemnie.
4. Realizację podstawy programowej nauczyciele zobowiązani są odnotować zgodnie z tygodniowym planem zajęć w dzienniku elektronicznym.
§5
1. Nauczyciele zobowiązani są do przeanalizowania programów nauczania przedmiotów w związku z prowadzeniem nauki na odległość.
2. W przypadku konieczności modyfikacji programu nauczania, nauczyciel jest zobowiązany poinformować o tym dyrektora szkoły. Może być drogą elektroniczną.
3. W przypadku modyfikacji programu nauczania w związku z prowadzeniem nauki na odległość, nauczyciel jest zobowiązany dokonać tej modyfikacji w dzienniku elektronicznym.
4. Lekcja zdalna trwa 30 minut (w uzasadnionych przypadkach dłużej), pozostałe 15 to rejestrowany na platformie Teams czas pracy nauczyciela liczony jako konsultacje on-line dla uczniów.
§6
1. Nauczyciele wychowawcy są zobowiązani do udokumentowania realizacji zadań wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego w dzienniku elektronicznym.
§7
1. Nauczyciele zobowiązani są do bieżącego monitorowania postępów oraz weryfikowania wiedzy i umiejętności uczniów dostosowując formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów do warunków nauki na odległość.
2. Przy realizowaniu tygodniowego zakresu nauczania w poszczególnych oddziałach klasowych, nauczyciele mają obowiązek uwzględniania w szczególności zasad:
1) równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
2) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć lekcyjnych, możliwości psychofizycznych uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
3) łączenia przemiennego kształcenia z użyciem urządzeń wyposażonych w elektroniczne monitory ekranowe oraz bez ich użycia.
3. Przy realizowaniu tygodniowego zakresu nauczania w poszczególnych oddziałach klasowych, nauczyciele mają obowiązek uwzględniania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, dostosowując formy i metody pracy do ich potrzeb i możliwości.
§8
1. Kontakt Wychowawców oddziałów klasowych, nauczycieli przedmiotów z uczniami i ich rodzicami/opiekunami prawnymi odbywa się przede wszystkim za pomocą dziennika elektronicznego.
2. Wychowawcy oddziałów klasowych mają obowiązek bieżącego monitorowania w swoich oddziałach, czy uczniowie mają dostęp do działającego łącza internetowego oraz czy u uczniów występują utrudnienia w samodzielnej pracy na odległość, które wynikają z braku odpowiedniego zaplecza technicznego.
3. W przypadku występowania u uczniów długotrwałych trudności w samodzielnej pracy na odległość, wynikających z braku odpowiedniego zaplecza technicznego, wychowawcy oddziałów klasowych mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym nauczycieli przedmiotów, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły.
§9
Nauczyciele, którzy nie mogą nawiązać kontaktu z uczniami, zobowiązani są do przekazania o tym informacji do pedagoga szkolnego oraz wychowawcy oddziału klasowego, który jest zobowiązany do przekazania informacji o tym fakcie rodzicom/opiekunom prawnym ucznia.
§10
1. Nauczyciele, którzy nie dysponują sprzętem odpowiednim do prowadzenia nauki na odległość lub nie chcą wykorzystywać do tego celu własnych zasobów sprzętowych, mogą prowadzić zajęcia z uczniami w budynku szkolnym w salach lekcyjnych zachowując zasady bezpieczeństwa, które zostały określone w regulacjach prawnych wydanych w związku z sytuacją prawną wymuszającą realizację nauki na odległość.
2. Szkoła Podstawowa w Biesowicach dysponuje ograniczoną liczbą komputerów przenośnych, przeznaczonych do pracy nauczycieli, które może udostępnić nauczycielom w okresie prowadzenia nauki na odległość w związku z tym decyzja o udostępnieniu sprzętu podjęta zostanie po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez nauczyciela,
§11
Wpisy w dzienniku elektronicznym będą podlegały monitorowaniu i kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora szkoły.
§12
Zasady pomagające uczniom i nauczycielom zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji on-line:
• Na bieżąco aktualizuj systemy operacyjne.
• Systematycznie aktualizuj programy antywirusowe, antymalware i antyspyware.
• Regularnie skanuj stacje robocze programami antywirusowymi, antymalware i antyspyware.
• Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze stron producentów.
• Nie otwieraj załączników z nieznanych źródeł dostarczanych poprzez korespondencję elektroniczną.
• Nie zapamiętuj haseł w aplikacjach webowych.
• Nie zapisuj haseł na kartkach.
• Nie używaj tych samych haseł w różnych systemach informatycznych.
• Zabezpieczaj serwery plików czy inne zasoby sieciowe.
• Zabezpieczaj sieci bezprzewodowe – Access Point.
• Dostosuj złożoność haseł odpowiednio do zagrożeń.
• Unikaj wchodzenia na nieznane czy przypadkowe strony internetowe.
• Nie loguj się do systemów informatycznych w przypadkowych miejscach z niezaufanych urządzeń lub publicznych niezabezpieczonych sieci Wi-Fi.
• Wykonuj regularne kopie zapasowe.
• Korzystaj ze sprawdzonego oprogramowania do szyfrowania e-maili lub nośników danych.
• Szyfruj dane przesyłane pocztą elektroniczną.
• Szyfruj dyski twarde w komputerach przenośnych.
• Przy pracy zdalnej korzystaj z szyfrowanego połączenia VPN.
• Odchodząc od komputera, blokuj stację komputerową.
• Nie umieszczaj w komputerze przypadkowo znalezionych nośników USB. Może znajdować się na nich złośliwe oprogramowanie.

§13

Bezpieczeństwo danych osobowych
1. RODO nie zabrania wykorzystywania przez nauczyciela prywatnego komputera, tabletu, czy telefonu do przetwarzania danych osobowych w związku ze zdalnym prowadzeniem zajęć. Urządzenia te muszą być jednak odpowiednio zabezpieczone, a nauczyciel powinien postępować zgodnie z polityką lub inną procedurą wprowadzoną w tym zakresie w szkole.
2. Jeżeli nauczyciel używa własnego urządzenia, powinien samodzielnie spełnić podstawowe wymogi bezpieczeństwa. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy wykorzystywane urządzenie ma aktualny system operacyjny, czy używane są na nim programy, w szczególności programy antywirusowe, czy dokonane są niezbędne aktualizacje. Na bieżąco aktualizowane powinny być także zainstalowane programy antymalware i antyspyware. Należy rozważnie instalować na swoich urządzeniach oprogramowanie i pobierać je tylko z wiarygodnych źródeł (ze stron producentów).
3. Przechowując dane na sprzęcie, do którego mogą mieć dostęp inne osoby, należy używać mocnych haseł dostępowych, a przed odejściem od stanowiska pracy urządzenie powinno zostać zablokowane. Zalecane jest także skonfigurowanie automatycznego blokowania komputera po pewnym czasie bezczynności oraz założenie odrębnych kont użytkowników w przypadku korzystania z komputera przez wiele osób.
§14

Ochrona wizerunku

1. Nauczyciel ma prawo do ochrony wizerunku. Uczniowie nie mogą bez zgody nauczyciela nagrywać lekcji i rozpowszechniać tegoż nagrania.
2. Nauczyciel może nagrywać materiały audio i wideo oraz zamieścić je na platformie cyfrowej dając zgodę na ich odtwarzanie. Może nie wyrazić zgody na ich rozpowszechnianie.
3. Uczeń podczas zajęć zobowiązany jest do kontaktu audio/wideo/zapis tekstowy. Metoda kontaktu używana jest w zależności od potrzeb wynikających z realizacji zajęć: sprawdzane obecności, odpowiedź ustna, recytacja, śpiew, gra na instrumencie itp.

§15

1. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w lekcjach realizowanych z użyciem technik nauczania zdalnego.
2. Wszelkie problemy techniczne zgłasza nauczycielowi prowadzącemu lekcję lub wychowawcy.
3. Uczeń wcześniej/przed lekcją zgłasza nieprzygotowanie do lekcji.
4. Odrabia systematycznie przekazywane mu zadania.
5. Ma prawo do korzystania z konsultacji on-line prowadzonych przez nauczyciela.
6. Nieobecności ucznia usprawiedliwia rodzic lub w uzasadnionych przypadkach wychowawca, nauczyciel.
7. Dodatkowe grupy na platformie Teams uczeń zakłada za zgodą i wiedzą nauczyciela.

Rada Pedagogiczna, 25 sierpnia 2021r.

 


POLUB NAS :-)Zapraszamy do używania e-podręczników

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 

Dzisiaj jest: Piątek
19 Lipca 2024
Imieniny obchodzą
Alfred, Arseniusz, Lutobor, Rufin,
Wincenty, Wodzisław

Do końca roku zostało 166 dni.
Zodiak: Rak