Start Rok szkolny 2020/2021 Procedura bezpieczeństwa w szkole
Procedura bezpieczeństwa w szkole

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem
lub zachorowania na COVID-19 oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa

1. Zawiadomienie o zagrożeniu w szkole i placówce.

Informacja, np. o zachorowaniu wśród uczniów lub personelu, może pochodzić od lekarza, ale – w zależności od sytuacji – również od rodziców lub pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, placówki lub innych pracowników szkoły, którzy uzyskali informację o zachorowaniu. Informacja taka podlega weryfikacji i ocenie ryzyka przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
Państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, a następnie, w razie potrzeby, podejmuje czynności, które mają na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń i zachorowań.

 

2. Według procedury GIS dyrektora szkoły o zakażeniu ucznia powiadamiają rodzice lub sanepid.
Rodzice ucznia powiadamiają niezwłocznie po tym, gdy otrzymają dodatni wynik badania.
Informację o każdym przypadku zakażenia SARS-CoV-2 lub zachorowaniu na COVID-19 otrzymuje również (z laboratorium/od lekarza) państwowy powiatowy inspektor sanitarny. W takiej sytuacji kontaktuje się on z rodzicami, a następnie ze szkołą, aby przeprowadzić dochodzenie epidemiologiczne na terenie szkoły (wśród uczniów i personelu) i ustali listę kontaktów osoby zakażonej.

3. COVID-19 Procedura rozpoznania i postępowania.
• Na podstawie zewnętrznych objawów nie można jednoznacznie odróżnić infekcji dróg oddechowych od zachorowania na COVID-19. Zachorowania te przebiegają z gorączką i dają objawy z górnych dróg oddechowych. Zawsze w sytuacji, gdy dziecko przejawia objawy infekcji górnych dróg oddechowych, konieczna będzie jego izolacja i natychmiastowy kontakt z rodzicami, którzy powinni odebrać dziecko ze szkoły.
Jest to standardowa procedura ostrożnościowa związana z trwającym stanem epidemii.
• Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu (gabinet pielęgniarki szkolnej), zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie powinien on niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
• Dziecko z rodziny, której członek/członkowie są objęci kwarantanną, musi pozostawać w domu. Wszystkie osoby współzamieszkujące lub pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą kwarantannową również podlegają kwarantannie. Dzieci, których rodzice są na kwarantannie, nie mogą przychodzić do szkoły.
• Osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej (nauczyciele i uczniowie, inni pracownicy), w tym w szczególności kaszel w połączeniu z podwyższoną temperaturą, powinny założyć maseczkę i niezwłocznie odizolować się od innych osób. Nie mogą one prowadzić zajęć lub uczestniczyć w lekcjach.
• W przypadku stwierdzenia zakażenia u uczniów lub pracowników szkoły państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób narażonych. Wyniki dochodzenia epidemiologicznego decydują o zakresie dalszych działań.

4. Odizolowanie ucznia - zasady.

Jeżeli u dziecka, przebywającego na terenie szkoły, podejrzewa się infekcyjną chorobę wirusową, to funkcję nadzoru nad nim pełni osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły. Opiekun przebywający w tym samym pomieszczeniu powinien zachować dystans wynoszący min. 2 m, zakryć usta i nos maseczką. Miejsce wydzielone to gabinet pielęgniarki szkolnej.

5. Dowożenie dzieci - zasady

W organizacji bezpłatnego dowozu (przez gminy) uczniów do szkół powinny obowiązywać przepisy ogólne (w tym obowiązek zakrywania ust i nosa).
Kwestie postępowania w transporcie zbiorowym zostały uregulowane w odpowiednich przepisach. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki do przedszkola, szkoły, placówki systemu oświaty odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim oraz tych, które mają trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

6. Uczęszczanie dziecka do szkoły - zasady
Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów infekcji dróg oddechowych, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
Obawa przed zakażeniem/chorobą nie może być powodem, aby zdrowe dziecko nie poszło do szkoły.
Jeżeli rodzic zaobserwuje u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, takie jak: kaszel, gorączka, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, utrata węchu lub smaku o nagłym początku, wysypka, powinien przede wszystkim pozostawić dziecko w domu, obserwować je i skorzystać z teleporady lekarza pediatry.
Jeśli stan zdrowia dziecka będzie budził niepokój rodzica (duszności, problemy z oddychaniem), powinien zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub 999 bądź własnym środkiem transportu udać się z dzieckiem do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym.

7. Rodzice ucznia - zasady
Generalnie zaleca się, by ograniczyć wchodzenie do szkoły osób trzecich. Rodzice lub opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując dystans 1,5 m od innych rodziców i pracowników szkoły, przy czym powinni przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).

8. Kontakt rodziców ze szkołą - zasady
Sposób szybkiej komunikacji to Dziennik Elektroniczny oraz kontakt telefoniczny z wychowawcą klasy, pedagogiem, nauczycielem przedmiotu lub dyrektorem szkoły.
Telefon do sekretariatu: 59 857 78 15

9. Dodatkowe obostrzenia lub środki bezpieczeństwa.
Dyrektor szkoły, bez względu na to, czy placówka znajduje się w strefie czerwonej, żółtej czy zielonej, może wprowadzić dodatkowe obostrzenia lub środki bezpieczeństwa, takie jak np. obowiązek zakrywania nosa i ust w częściach wspólnych szkoły czy podczas przerw.

10. Nauczanie zdalne lub hybrydowe

Jeśli zajdzie taka potrzeba, nauczanie będzie realizowane w różnych wariantach. Na nauczanie zdalne może być skierowana jedna klasa lub cały poziom edukacji np. klasy 4-8 lub klasy 1-3.
Wszystkie decyzje będą wydawane w zależności od zaistniałej sytuacji.

 


POLUB NAS :-)Zapraszamy do używania e-podręczników

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Dzisiaj jest: Poniedziałek
22 Kwietnia 2024
Imieniny obchodzą
Heliodor, Kajus, Leonia, Leonid,
Łukasz, Soter, Strzeżymir, Teodor

Do końca roku zostało 254 dni.
Zodiak: Byk