Start Wewnątrzszkolne ocenianie Geografia
Geografia

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII

W  SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIESOWICACH

Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania:

 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania.
 2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego szkoły podstawowej.
 3. Rozporządzenia MEiN.

Nauczanie geografii w Szkole Podstawowej w Biesowicach odbywa się wg:

 • programu nauczania MEN

kl.5 890/1/2018,

kl.6 890/2/2019,

kl.7 890/3/2017,

kl.8 890/ 4/2018

Wykorzystujemy następujące podręczniki i zeszyty ćwiczeń:

 • 5 Geografia, Lechowicz Agnieszka, Lechowicz Maciej, Stankiewicz Piotr, Arkadiusz Głowacz,
  WSiP + ćwiczenia
 • 6 Geografia, Lechowicz Agnieszka, Lechowicz Maciej, Stankiewicz Piotr, Arkadiusz Głowacz,
              WSiP + ćwiczenia
 • 7 Geografia, Lechowicz Agnieszka, Lechowicz Maciej, Stankiewicz Piotr, Arkadiusz Głowacz,
  WSiP + ćwiczenia
 • 8 Geografia, Lechowicz Agnieszka, Lechowicz Maciej, Stankiewicz Piotr, Arkadiusz Głowacz,
  WSiP + ćwiczenia

Program realizowany będzie w ciągu 3 lat w następującym wymiarze:

 • klasa 5 - 1 godzina tygodniowo;
 • klasa 6 - 1 godzina tygodniowo;
 • klasa 7 - 2 godziny tygodniowo;
 • klasa 8 - 1 godzina tygodniowo.

Ocenie podlegają wymienione formy aktywności ucznia:

            Wypowiedzi ustne

 • Wypowiedzi pisemne
 • Aktywność i praca na lekcji (indywidualna i w zespołach grupowych – tu: zaangażowanie, umiejętność komunikowania się i współpracy w zespole, korzystanie z różnych źródeł informacji, efektywność pracy)

Aktywność na lekcji ocenia się poprzez:

 • trzy plusy „+” – ocena bardzo dobra;
 • trzy minusy „-” – ocena niedostateczna.
 • Podstawowe umiejętności praktyczne (czytanie mapy, wykonywanie i interpretacja rysunku poziomicowego, odwzorowywanie jej wybranych treści; orientacja w terenie – położenie, kierunki; dokonywanie podstawowych obliczeń stosowanych w geografii; czytanie i graficzna interpretacja danych liczbowych).
 • Zadania domowe - kontrola zeszytu przedmiotowego kontrola polega na sprawdzeniu czy
  w zeszycie przedmiotowym ucznia znajdują zapisy tematów, notatki, zapisy poleceń ustnych lub pisemnych prac domowych, a także czy uczeń na bieżąco uzupełnia zaległości związane z jego nieobecnością w szkole.
 • Aktywność obejmująca prezentowanie wyników swojej pracy w różnej formie (konkursy przedmiotowe, udział projektach oraz innych przedsięwzięciach środowiskowych).

Częstotliwość pomiaru osiągnięć:

- kartkówki – w zależności od potrzeb;

- sprawdziany/prace klasowe – min. 3-4 w semestrze;

- odpowiedzi ustne – min. 1 w semestrze;

- aktywność na lekcji – na bieżąco w ciągu każdej lekcji;

- kontrole zeszytu przedmiotowego – minimum 1 w semestrze

- prace długoterminowe – w zależności od potrzeb.

- praca w grupie – w zależności od potrzeb.

Kontrakt z uczniami

 1. Skala ocen zawiera stopnie od 1 do 6 rozszerzone o „+” i „-”.
 2. Sprawdziany/prace klasowe są obowiązkowe, jeśli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn
  losowych, powinien napisać go w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 3. Uczeń, który otrzymał ocenę np.: ndst ,dop, dst, db może ją poprawić w ciągu dwóch tygodni.
 4. Sprawdzian obejmuje zwykle jeden dział programowy. Jeżeli dział jest wyjątkowo obszerny
  uczniowie mogą pisać sprawdzian po zrealizowaniu znacznej jego części.
 5. Odpowiedź ustna, zadanie domowe i praca na lekcji podlegają ocenie na bieżąco, bez zapowiedzi.
 6. Sprawdziany/prace klasowe są zapowiadane, co najmniej tydzień wcześniej i omówiony jest ich
  zakres i kryteria wymagań
 7. Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego – pracy klasowej (chyba, że
         będą wymagały tego okoliczności).
 8. Kartkówki nie są zapowiadane; materiał, który obejmują dotyczy najwyżej trzech ostatnich lekcji.
 9. Uczeń ma prawo wglądu do pracy i zapoznania się z błędami, ewentualne wyjaśnienie ich przez
 10. Uczeń ma obowiązek przystąpić do odpowiedzi ustnej, maksymalnie z ostatnich trzech lekcji.
 11. Uczeń po dłuższej niż 1 tydzień nieobecności w szkole może nie być oceniany, jeżeli nieobecność
  związana była z chorobą lub innymi sytuacjami losowymi, które go usprawiedliwiają.
 12. Nieobecność ucznia na lekcji nie zwalnia go z przygotowania się do zajęć. Braki należy
  uzupełniać na bieżąco.
 13. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie w ciągu półrocza 1 raz, nieprzygotowanie obejmuje:
        brak zadania domowego, brak przygotowania do odpowiedzi.

Nieprzygotowanie powinno być zgłoszone przez ucznia na początku lekcji

Uwaga! Jeżeli w jednym dniu w danej klasie zgłoszonych zostanie powyżej 50% nieprzygotowań z ogólnej liczby uczniów obecnych na zajęciach - klasa może pisać kartkówkę ze wskazanej partii materiału na następnej lekcji.

Nie można zgłaszać nieprzygotowania w przypadku zapowiedzianego wcześniej na dany dzień sprawdzania i oceniania określonej formy – tu: sprawdzianu/pracy klasowej, kartkówki, innych zleconych zadań.

 1. Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne i uzasadnione.
 2. Na prośbę ucznia otrzymywane przez niego oceny będą wpisywane przez nauczyciela do zeszytu
 3. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym powinny znajdować się
  zapisy tematów, notatki, zapisy poleceń ustnych lub pisemnych prac domowych. Zeszyt
        przedmiotowy powinien być prowadzony systematycznie. Uczeń w przypadku nieobecności w
        szkole zobowiązany jest je uzupełnić.
 4. Uczeń nie może poprawić oceny niedostatecznej otrzymanej za zadanie domowe w zeszycie
 5. W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w nauce uniemożliwiające
  sprostanie wymogom edukacyjnym wynikającym z realizowanego programu nauczania,
        potwierdzone pisemną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej upoważnionej do
        tego jednostki - nauczyciel stosuje obniżenie wymagań jednak są one nie mniejsze niż opisane
        wymagania na ocenę dopuszczającą.
 • ucznia z dysgrafią - w większym stopniu ocenia się na podstawie wypowiedzi ustnych, w pracach pisemnych ocenia się przede wszystkim ich treść (stronę merytoryczną)
 • uczniowi z dysleksją - wydłuża się czas na wykonanie zadania, pracy pisemnej (docenia się przede wszystkim wysiłek włożony w wykonanie różnych zadań);
 1. W razie kłopotów z opanowaniem wiadomości i umiejętności uczeń może zwrócić się do
 2. Uczeń, który otrzymuje ocenę niedostateczną z I semestru jest zobowiązany do zaliczenia
  omawianych treści materiału we wskazanym przez nauczyciela terminie.
 3. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad określonych w Statucie Szkoły oraz Przedmiotowym
  Systemie Oceniania.

Obowiązki nauczyciela

 1. Na pierwszej lekcji geografii w danym roku szkolnym nauczyciel zapoznaje uczniów                              
          z Przedmiotowym Systemem Oceniania.
 2. Nauczyciel zapowiada i zapisuje w dzienniku sprawdzian/pracę klasową z co najmniej
  tygodniowym wyprzedzeniem
 3. Wszystkie oceny wystawia jawnie i uzasadnia je.
 4. Określa warunki i termin poprawy ocen.
 5. Prace pisemne przechowuje i udostępnia uczniom oraz ich rodzicom w ciągu dni otwartych
  szkoły
 6. Udziela dodatkowych wskazówek uczniom zainteresowanym geografią.
 7. Informuje rodziców ucznia o grożącej ocenie niedostatecznej na miesiąc przed końcem
  semestru/końcem roku.
 8. W zależności od okoliczności może ustalić termin dyżuru, w trakcie którego udziela pomocy
  uczniom mającym problemy w nauce, odpytuje uczniów zainteresowanych poprawianiem ocen.
 9. Przygotowuje zestawy zagadnień na ocenę dopuszczającą dla uczniów mających problemy w

Ocena bieżąca i jej kryteria:

SPRAWDZIANY/PRACE KLASOWE/KARTKÓWKI

-   100 % ocena celująca

 • 91 – 99 % - ocena bardzo dobra;
 • 75 – 90 % - ocena dobra;
 • 51 – 74 % - ocena dostateczna;
 • 41 – 50 % - ocena dopuszczająca;
 • poniżej 40 % - ocena niedostateczna.

Wypowiedzi ustne:

Oceniana jest zawartość rzeczowa, umiejętność formułowania myśli, stosowanie terminologii geograficznej, zgodność z poziomem wymagań, umiejętność ilustrowania wypowiedzi poprzez wykorzystanie pomocy naukowych lub poprzez wykonanie rysunku, wykresu itp.

Kryteria ocen:

- celujący – odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem, spełniając kryteria oceny bardzo dobrej, wykracza poza obowiązujący program nauczania, zawiera treści ponadprogramowe – własne przemyślenia i oceny;

- bardzo dobry – odpowiedź wyczerpująca, zgodna z programem, swobodne operowanie faktami                     i dostrzeganie związków między nimi;

- dobry – odpowiedź zasadniczo samodzielna, zawiera większość wymaganych treści, poprawna pod względem języka, nieliczne błędy, nie wyczerpuje zagadnienia;

- dostateczny – uczeń zna najważniejsze fakty, umie je zinterpretować, odpowiedź odbywa się przy niewielkiej pomocy nauczyciela, występują nieliczne błędy rzeczowe;

- dopuszczający – niezbyt precyzyjne odpowiedzi na pytania nauczyciela, braki w wiadomościach                         i umiejętnościach, podanie nazwy zjawiska lub procesu przy  pomocy nauczyciela;

- niedostateczny – nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela, nie udziela odpowiedzi na większość pytań zadanych przez nauczyciela, ma braki w wiadomościach koniecznych.

Wykaz umiejętności i wiadomości dla danego poziomu przedstawiony jest uczniom na początku roku szkolnego poprzez omówienie programu nauczania w danej klasie z jednoczesnym wskazaniem na kierunek pracy, częstotliwość i sposób uzyskania oceny.

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z PRZEDMIOTU GEOGRAFIA

Uczeń otrzymuje ocenę:

Ocena niedostateczna:

 • nie opanował treści koniecznych, przewidzianych w minimum programowym
 • ma duże braki w podstawowych wiadomościach, nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi ich nadrobić
 • nie przejawia gotowości do przyswajania nowych wiadomości
 • nie podporządkowuje się instrukcjom nauczyciela i nie współpracuje z nim
 • nie korzysta z form pomocy uzupełnienia braków edukacyjnych stworzonych przez szkołę.

Ocena dopuszczająca:

 • opanował treści konieczne, obejmujące najniższy zakres wiadomości i umiejętności, przewidziane w minimum programowym
 • ma braki w podstawowych wiadomościach, lecz przy pomocy nauczyciela potrafi je nadrabiać
 • przejawia gotowość do przyswajania nowych wiadomości i poprawy ocen niedostatecznych
 • podporządkowuje się instrukcjom nauczyciela i współpracuje z nim

Ocena dostateczna:

 • opanował treści podstawowe niezbędne w dalszej nauce
 • z minimalna pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy
 • analizuje podstawowe zależności
 • przejawia własną inicjatywę
 • rozumie treści określone programem nauczania
 • próbuje porównywać, wnioskować, zajmować stanowisko

Ocena dobra:

 • uczeń opanował materiał na ocenę dobrą
 • umie samodzielnie pracować z materiałem źródłowym i podręcznikiem
 • ustnie i pisemnie stosuje terminologię typową dla danego przedmiotu
 • rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem metod oraz różnorodnych źródeł informacji
 • sprawnie pracuje w grupie
 • dostrzega i wyjaśnia związki zachodzące pomiędzy różnymi procesami na ziemi

Ocena bardzo dobra:

 • uczeń w wysokim stopniu opanował treści programowe, jednocześnie dopełniając je
  o wiedzę wykraczającą poza materiał przewidziany dla danej klasy
 • potrafi samodzielnie interpretować i wyjaśniać fakty i zjawiska
 • chętnie wyszukuje informacje, wykorzystuje różne źródła
 • nabyta wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystać w praktyce
 • uczestniczy i uzyskuje dobre wyniki w różnych formach współzawodnictwa

Ocena celująca:

 • uczeń w bardzo wysokim stopniu opanował treści programowe, rozszerzając je
  o wiadomości wykraczające poza program danej klasy
 • formułuje oryginalne i przemyślane wnioski, hierarchizuje i selekcjonuje nabywana wiedzę
 • prowadzi własne prace badawcze, obserwacje pod okiem nauczyciela
 • aktywnie uczestniczy w różnych formach współzawodnictwa i uzyskuje w nich wysokie wyniki.

 

 

Informowanie rodziców o postępach ucznia: zebrania rodziców, kontakty indywidualne, kontakty telefoniczne, zeszyt przedmiotowy, informowanie wychowawcy ucznia.                                                                                                                                      

 


POLUB NAS :-)Zapraszamy do używania e-podręczników

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

Dzisiaj jest: Piątek
19 Lipca 2024
Imieniny obchodzą
Alfred, Arseniusz, Lutobor, Rufin,
Wincenty, Wodzisław

Do końca roku zostało 166 dni.
Zodiak: Rak